اخبار

✒️ مرکز مشاوره امین دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در راستای پاسخ دهی مناسب به سوالات دانشجویان،  برنامه های زنده اینستاگرامی را بصورت هفتگی برگزار می کند.

✒️ مرکز مشاوره امین دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در راستای پاسخ دهی مناسب به سوالات دانشجویان،  برنامه های زنده اینستاگرامی را بصورت هفتگی برگزار می کند.

ادامه مطلب