تقویم آموزشی دانشکده داروسازی۱-۱۴۰۰-۱۳۹۹

تقویم آموزشی دانشکده داروسازی۱-۱۴۰۰-۱۳۹۹

۲۶ مرداد ۱۳۹۹ | ۱۴:۱۰ کد : ۲۴۰۷ اخبار
تعداد بازدید:۸۸۱

نام دانشکده

مقطع تحصیلی

ورودی

انتخاب واحد

شروع ترم تحصیلی

حذف و اضافه

آخرین فرصت میان ترم

حذف اضطراری

پایان ترم

شروع امتحانات پایان ترم

تاریخ

روز

ساعت

داروسازی

دکتری عمومی

94 و ما قبل

01/06/99

شنبه

10صبح الی 12 شب همان روز

15/06/99

22/0/99

17/08/99

 لغایت       

 19/08/99

01/10/99

لغایت

03/10/99

11/10/99

20/10/99

95

02/06/99

یکشنبه

10صبح الی 12 شب همان روز

23/06/99

96

02/06/99

یکشنبه

10صبح الی 12 شب همان روز

23/06/99

97

03/06/99

دوشنبه

10صبح الی 12 شب همان روز

24/06/99

98

04/06/99

سه شنبه

10صبح الی 12 شب همان روز

25/06/99

متاخرین

05/06/99

چهارشنبه

10صبح الی 12 شب همان روز

---

کارشناسی ارشد

کلیه ورودی ها

03/06/99

دوشنبه

10صبح الی 12 شب همان روز

---

---

دکتری تخصصی

کلیه ورودی ها

03/06/99

دوشنبه

10صبح الی 12 شب همان روز

---

---

صنایع غذایی

کارشناسی

98

04/06/99

سه شنبه

12 صبح الی 12 شب همان روز

15/06/99

24/06/99

---

----

04/10/99

13/10/99

97

10/06/99

دوشنبه

12 صبح الی 12 شب همان روز

25/06/99

96 و ماقبل

11/06/99

سه شنبه

12 صبح الی 12 شب همان روز

26/06/99

متاخرین

12/06/99

چهارشنبه

12 صبح الی 12 شب همان روز

----

کارشناسی ارشد

کلیه ورودی ها

12/06/99

چهارشنبه

12 صبح الی 12 شب همان روز

---

---

دکتری تخصصی

کلیه ورودی ها

12/06/99

چهارشنبه

12 صبح الی 12 شب همان روز

---

---


( ۲۳ )

نظر شما :