اخبار - آرشیو

تقسیم بندی ورودی مهر و بهمن پذیرفته شدگان رشته صنایع غذایی ورودی ۹۸ دانشکده داروسازی و علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی

تقسیم بندی ورودی مهر و بهمن پذیرفته شدگان رشته صنایع غذایی ورودی ۹۸ دانشکده داروسازی و علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی

ادامه مطلب
تاریخ مراجعه جهت ثبت نام حضوری کلیه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد آزمون سراسری سال ۹۸دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

تاریخ مراجعه جهت ثبت نام حضوری کلیه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد آزمون سراسری سال۹۸ دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

ادامه مطلب