معاون آموزشی دانشکده

تعداد بازدید:۴۱۳۸

معاونت آموزشی دانشکده : دکتر رامین اصغریان

رتبه علمی :استادیار فارماسیوتیکس 

 رزومه جناب آقای دکتر اصغریان