اداره آموزش

تعداد بازدید:۴۸۲۸

رئیس اداره آموزش : خانم هستی عالمی 

شماره تماس :شماره تماس :4- 22640051 -021  داخلی 223

مسئول آموزش  : خانم عبدی  

شماره تماس :4- 22640051 -021  داخلی 263

کارشناسان آموزش  داروسازی : آقای رضایی ، خانم قاسمی ، خانم موسوی 

شماره تماس :4- 22640051 -021  داخلی 260

کارشناسان آموزش  صنایع غذایی: خانم دوست محمدی -خانم کرمانی زاده 

شماره تماس :4- 22640051 -021  داخلی 274

شماره تماس مستقیم آموزش :22633986-021