مرکز توسعه و آموزش EDO

تعداد بازدید:۴۸۴

رئیس مرکز :سرکارخانم دکتر ژینوس عسگرپناه

رتبه علمی:دانشیار فارماکگنوزی

رزومه :

مدارک تحصیلی :

سوابق اجرائی:

موضوعات مورد علاقه تحقیق:

کارشناسان مرکز 

طرح درسها 

دانلود طرح درس  فیزیولوژی قلب داروسازی

دانلود طرح درس فیزیولوژی سلول داروسازی

دانلود طرح درس  داروسازی نیمسال دوم  99-400

دانلود طرح درس جدید مدیریت و اقتصاد

دانلود طرح درس جدید  قوانین داروسازی