گروه شیمی داروئی

تعداد بازدید:۲۹۹۶

مدیر گروه شیمی دارویی :دکتر  علی الماسی راد 

رزومه دکتر علی الماسی راد

آدرس ایمیل :almasirad.a@iaups.ac.ir

اعضای گروه :

1- دکتر اصغر داوود

رزومه  دکتر اصغر داوود

ادرس ایمیل :adavood@iaups.ac.ir

2- دکتر ارکیده قربان دادرس 

3-  دکتر مهناز قمی 

رزومه دکتر مهناز قمی

آدرس ایمیل : Qomi@Iaups.ac.ir

4- مهندس پریسا زیارتی 

رزومه  مهندس پریسا زیارتی

آدرس ایمیل :ziarati.p@iaups.ac.ir

شماره تماس گروه :