گروه فارماکولوژی-سم شناسی

تعداد بازدید:۲۲۸۴

مدیر گروه    : دکتر سیده زهرا موسوی

رزومه دکتر سیده زهرا موسوی

آدرس ایمیل :

اعضای گروه :

1-  دکتر سپیده اربابی بیدگلی

رزومه خانم دکتر سپیده اربابی بیدگلی:

آدرس ایمیل :

2- دکتر سید مهدی رضایت

رزومه  دکتر سید مهدی رضایت :

آدرس ایمیل :

3-  دکتر زرین دست

رزومه  دکتر زرین دست:

آدرس ایمیل :

4-  دکتر محمد حسین عبداغفاری

رزومه  دکتر محمد حسین عبداغفاری :

آدرس ایمیل :

5- دکتر شادی سرهرودی 

رزومه دکتر شادی سرهرودی  :

آدرس ایمیل :

6-دکتر سعید اکبرزاده کلاهی

رزومه دکتر سعید اکبرزاده کلاهی :

آدرس ایمیل :

شماره تماس گروه :