گروه فارماسیوتیکس

تعداد بازدید:۲۴۶۲

مدیریت : دکتر مجید زند کریمی

رزومه دکتر مجید زند کریمی

آدرس ایمیل :

اعضای گروه:

دکتر زهرا جعفری آذر

رزومه خانم دکتر زهرا جعفری آذر

آدرس ایمیل :

دکتر علیرضا دبیرسیاقی

رزومه آقای دکتر علیرضا دبیرسیاقی

آدرس ایمیل :

دکتر رامین اصغریان

رزومه آقای دکتر رامین اصغریان

آدرس ایمیل :

دکترسید علیرضا مرتضوی

رزومه آقای دکترسید علیرضا مرتضوی

آدرس ایمیل :

دکتر سید کاظم سجادی

رزومه دکتر سید کاظم سجادی

آدرس ایمیل :

دکتر سولماز غفاری

رزومه دکتر سولماز غفاری

آدرس ایمیل :

دکتر مصطفی صفاری

رزومه دکتر مصطفی صفاری

آدرس ایمیل :

دکتر مینو افشار

رزومه دکتر مینو افشار

آدرس ایمیل :

آدرس ایمیل :

شماره تماس گروه :