گروه فارماکوگنوزی

تعداد بازدید:۱۷۸۳

مدیریت: خانم دکتر ژینوس عسگرپناه

رزومه دکتر ژینوس عسگرپناه

آدرس ایمیل :

اعضای گروه :

دکتر غلامرضا امین

رزومه دکتر غلامرضا امین

آدرس ایمیل :

دکتر مریم جهاندیده

رزومه دکتر مریم جهاندیده

آدرس ایمیل :

دکتر محمد حسین صالحی سورمقی

رزومه دکتر محمد حسین صالحی سورمقی

آدرس ایمیل :

دکتر سعید محمدی معتمد

رزومه دکتر سعید محمدی معتمد

آدرس ایمیل :