گروه داروسازی بالینی

تعداد بازدید:۲۶۳۶

مدیریت : دکتر مریم شیعه مرتضی

رزومه :دکتر مریم شیعه مرتضی

آدرس ایمیل :

اعضای گروه :

دکتر فرشاد هاشمیان

رزومه :دکتر فرشاد هاشمیان

آدرس ایمیل :

دکتر مهدی رجبی

رزومه :

آدرس ایمیل :

دکتر ندا کولائی نژاد

رزومه :دکتر ندا کولائی نژاد

آدرس ایمیل :

دکتر رامین ابریشمی

رزومه :

آدرس ایمیل :

شماره تماس گروه :