گروه مهندسی صنایع غذایی

تعداد بازدید:۳۵۶۶

مدیریت :دکتر مصطفی سلطانی

رزومه  دکتر مصطفی سلطانی :

آدرس ایمیل :

اعضای گروه:

 دکتر منیره حاتمی

رزومه  دکتر منیره حاتمی:

آدرس ایمیل :

دکتر یوسف رمضان

رزومه  دکتر یوسف رمضان:

آدرس ایمیل :

 دکتر سولماز صارم نژاد

رزومه دکتر سولماز صارم نژاد :

آدرس ایمیل :

دکتر علیرضا فرجی

رزومه دکتر علیرضا فرجی :

آدرس ایمیل :

 دکتر غزل لبیکی

رزومه دکتر غزل لبیکی :

آدرس ایمیل :

دکتر منصوره السادات موجانی قمی

رزومه دکتر منصوره السادات موجانی قمی :

آدرس ایمیل :

شماره تماس  گروه: