رشته ها و مقاطع

تعداد بازدید:۸۵۸۷

رشته داروسازی-  دکتری

رشته سم شناسی -  کارشناسی ارشد

رشته فارماکولوژی- PhD

رشته سم شناسی - PhD

رشته مدیریت و اقتصاد دارو -  PhD

رشته داروسازی سنتی -PhD

رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی -کارشناسی

رشته علوم و صنایع غذایی -صنایع غذایی -کارشناسی ارشد

رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوری مواد غذایی-کارشناسی ارشد

رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوری مواد غذایی-PhD

رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوری مواد غذایی-PhD