معاون پژوهشی دانشکده

تعداد بازدید:۲۰۷۸
معاون پژوهشی دانشکده

 

زندگینامه علمی آموزشی

Curriculum Vitae

نام :سیده زهرا                                  

نام خانوادگی : موسوی       محل تولد: قم                       رتبه دانشگاهی:  دانشیار  پایه 16 

سوابق تحصیلی:

1998-2006: Ph.D. in Toxicology, Department of Pharmacology and Toxicology, School of Pharmacy, Shaheed Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Ph.D. Thesis Title: Sex differences and role of gonadal hormones on development of tolerance to morphine analgesia and glutamate level in the nucleus accumbens of rats: A microdialysis study

1991-1996: Pharm.D., School of Pharmacy, Shaheed Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Pharm. D. Thesis Title: Effects of Buthotus saulcyi scorpion venom on neuromuscular transmission in vitro

سوابق تدریس( از سال 1385 تاکنون )

 • Basic Toxicology
 • Regulatory Toxicology
 • Natural Toxicology
 • Pharmacology
 • Clinical Toxicology and Poisoning
 • Practical Pharmacology courses
 • Practical Toxicology courses

فعالیت های علمی اجرایی

    1. دانشیار تمام وقت سم شناسی واحدعلوم دارویی ( سال 94 )
    2. مدیر گروه فارماکولوژی-سم شناسی (سال 1386 تاکنون)
    3. سرپرست آزمایشگاه های آموزشی- پژوهشی سم شناسی واحد علوم دارویی ( 1385 تاکنون )
    4. سرپرست آزمایشگاه های آموزشی- پژوهشی فارماکولوژی واحد علوم دارویی ( 1385 تاکنون )
    5. عضو شورای آموزشی واحد علوم دارویی( 1387 تاکنون )
    6. عضو شورای پژوهشی واحد علوم دارویی ( 1385 تاکنون )
    7. عضو شورای فرهنگی واحد علوم دارویی( 1387 تا1396 )
    8. عضو هیئت تحریریه  مجله  بین المللی  Journal of Pharmaceutical and Health Sciences  
    9. عضو شورای پژوهشی علوم پزشکی تهران دانشگاه آزاد اسلامی ( 1396 تاکنون )

سوابق علمی  اجرایی   :

 1. استادیار سم شناسی ، واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد اسلامی (1394-1385)
 2. مدیر گروه فارماکولوژی- سم شناسی ( 1397-1386) 
 3. معاون پژوهشی واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد اسلامی(1397) 
 4.  همکاری در راه اندازی دوره کارشناسی ارشد سم شناسی واحد علوم دارویی( 1387)
 5. همکاری در راه اندازی دوره کارشناسی ارشد نانو تکنولوژی پزشکی واحد علوم دارویی( 1388)
 6. همکاری در راه اندازی دوره کارشناسی ارشد شیمی دارویی واحد علوم دارویی( 1388)
 7. داور و هیئت تحریریه چندین مجله  ISI و علمی پژوهشی

 جوایز و افتخارات :

2004 Scholarship for 6 months by the Iranian Ministry of Health and Medical Education to continue education abroad towards the PhD degree completion (Academic guest, Division of neuroscience and biomedical systems, Institute of biomedical and life sciences, University of Glasgow, Glasgow, Scotland)

- رتبه اول کشوری در بخش نو آوری در آموزش، جشنواره شهید مطهری، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهت ارائه طرح نو آوری در ارائه درس سم شناسی عملی (1391)

- رتبه دوم در بخش گروه های آموزشی سومین جشنواره لقمان حکیم- معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی 1395

- پژوهشگر برتر  دانشکده داروسازی در سال 1396

  1. Poster Award, 12 th Annual International Addiction Science Congress (ASC2018) Iran.

"Aripiprazole effect on dependency and morphine withdrawal syndrome in male mice"

  1. Poster Award, 10 th Annual International Addiction Science Congress (ASC2016) Iran.

"Comparison of the Level of Cadmium and Lead between the Cigarette Filters of Different Iranian and non-Iranian Brands"

مقالات  

 1. Mousavi, Z., Shafaghi, B., Kobarfard.F., Jorjani, M., (2006). Sex differences and role of gonadal hormones on glutamate level in the nucleus accumbens in morphine tolerant rats: A microdialysis study, ٍEur J of Pharmacology, 2007, 554(2-3): 145-149.
 2. بررسی تفاوت جنسی و نقش هورمون های جنسی در تحمل به اثر ضددردی مرفین و نیز تغییرات مقدار گلوتامات آزاد شده در هسته اکومبنس در بروز این تفاوت در موش صحرایی با استفاده از روش میکرودیالیز، سیده زهرا موسوی، بیژن شفقی، فرزاد کبارفرد  و معصومه جرجانی، مجله فیزیولوژی و فارماکولوژی، جلد 10، شماره1، بهار 1385، صفحات 10-3

 1. بررسی اثر دیکلوفناک بر انتقال عصبی-عضلانی به روش درون تنی و برون تنی، دکتر حسین وطن پور، دکتر امیر جلالی، دکتر حسن هوشدار تهرانی، دکتر سهیلا هوشی، دکتر فرشاد مهدوی، دکتر زهرا موسوی و مهندس فرحناز تنباکوسازان، مجله پژوهنده، سال یازدهم، شماره 50، خرداد و تیر 1385 ، صفحات 73-67.
 2. سعید عباسی ملکی، سیده زهرا موسوی، مسعود رهبری، میر هادی خیاطنوری. بررسی اثر سیتالوپرام برعلائم سندرم محرومیت مورفین در موش سوری نر. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 1390.سال 1 شماره 5 صفحات:427-436
 3. شیما رضاقلیان، مجید حسن پورعزتی، سید زهرا موسوی، محمد صفی رحمانی فر، ناهید نصرتی . مقایسه اثر تزریق مزمن میکرو و نانوذره اکسید منگنز بر ملاک های عملکرد کبدی موش بزرگ آزمایشگاهی. دانشور  پزشکی سال1392 صفحات : 1-13
 4. فرید عباسی ملکی- سعید عباسی ملکی ، سیده زهرا موسوی، میرهادی خیاطنوری. تاثیر عصاره هیدروالکلی جو دوسر بر علائم سندرم محرومیت مورفین در موش سوری نر. فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار. 1392 صفحات: 408-415
 5. سپیده پیروزمند، زهرا موسوی، امیر میرزایی، عبدالحسین روستاییان. بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه هلیکریزوم آرتمیزییوئیدس، اثرات ضدمیکروبی و سمّیت سلولی آن بر روی رده سلولی سرطان کولون و آنالیز بیان ژن های آپوپتوزی با روش PCR - مجله دانشگاه علوم پزشکی قم - دوره دوازدهم، شماره سوم، خرداد 97صفحه 9 الی 1.

 1. معصومه بابایی، محمدرضا حائری، سیده زهرا موسوی، محمد خازنی- تأثیر سایتوتوکسیک 4 هیدروکسی ایزولوسین بر رده سلول سرطانی کبد-مجله دانشگاه علوم پزشکی قم-دوره نهم، شماره اول دوم، فروردین  اردیبهشت 94- صفحه 1 الی 6

 1. فرزاد رحمانی، نسیم آثار، پروانه نجفی زاده، سید زهرا موسوی ، طیبه رستگار- اثرات حفاظتی کوئرستین در مقابل سمیت قلبی دوکسوروبیسین در موش صحرایی نر-مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی- دوره 28 ، شماره 1، بهار 97 ، صفحات 24 تا 30.

 1. مهرآسا شادمانی- نسرین نصیری کوپایی- نسرین شیرزاد یزدی- هما عزیزیان- سیده زهرا موسوی-مونا سلیمی- علی الماسی راد- بررسی اثر مشتقات جدید هیدرازونی سنتز شده بر روی سلولهای سرطانی پستان، کولون و کبد - کومش- جلد 20 ، شماره )4 پیاپی72 (، پائیز1397.

 1. مریم سترگی- مجید حسن پورعزتی-زهرا موسوی- مصرف خوراکی عصاره استویا کاهش دهنده عوارض کبدی و عصبی القا شده توسط استامینوفن در موش کوچک- مجله علمی پژوهشی شهید صدوقی یزد- 1397-26(1) 15-1.

 1. سعید عباسی ملکی، مجتبی گودرزی ،سیده زهرا موسوی ، نصرالله مرادی کر- کاهش اثر علائم قطع مصرف مورفین با عصاره اتانولی کاکوتی در موش سوری نر- کومش-  جلد 17 ، شماره 4  )پیاپی60 (، تابستان 1397.

 1. سیده زهرا موسوی، ژینوس عسگرپناه، فرزانه حیدرزاده ، آوا زنده رود ، یاس اربابی ، رعنا خرازچی-

اثر ضد درد روغن دانه های مریم گلی جنوبیSalvia sharifii Rech. F. & Esfand در آزمون فرمالین در موش سوری نر- مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی- دوره 29 ، شماره 1، بهار 98 ، صفحات 18 تا 26

 1. Nima Naderi,  Mohsen Majidi, Zahra Mousavi, Solaleh Khorami, Zahra Mansouri, Fariba Khodagholi. The interaction between intrathecal administration of low doses of palmitoylethanolamide and AM251 on formalin-induced pain related behavior and spinal cord interleukin 1-beta expression in rats.  Neurochem Res. 2011 Dec27.
 2. Ezzat-zamani-Moghaddam, Kian Azami, Bagher Minaei-Zangi, seyedeh Zahra Mousavi, Omid Sabzevari. Protective Activity of Fumaria vaillantii Extract and monomethyle Fumarate on Acetaminophen Induced Hepatotoxicity in Mice. International J of Pharmacology, 2012; 8(3): 177-184.
 3. Razieh Samandari, Atieh Chizari, Rezvan Hassanpour, Zahra Mousavi, Abbas Haghparast. Streptozotocin-induced diabetes affects the development and maintenance of morphine reward in rats. Neuroscience Letters. 2013. 90-94.
 4. Mohammad Abbasinazari, Azita Hajhossein Talasaz, Zahra Mousavi and Samaneh Zare-Toranposhti. Evaluating the Frequency of Errors in Preparation and Administration of Intravenous Medications in Orthopedic, General Surgery and Gastroenterology Wards of a Teaching Hospital in Tehran. IJPR. 2013. 12(2). 229-234.
 5. Zahra Mousavi and Parisa Ziarati. Assessing The Health Risk of Some Trace Metals Contents in Vegetables Sold in Local Markets of Tehran-Iran. International Journal of Farming and Allied Sciences. 2013. 434-438.
 6. Maryam Ahmadi, Parisa Ziarati, Maryam Manshandi, J Asgarpanah and Zahra Mousavi. The Phytoremidiation Technique for Cleaning Up Contaminated Soil by Geranium (pelargonium roseum). International Journal of Farming and Allied Sciences. 2013. 477-481.
 7. Parisa Ziarati, Haineh Rabizadeh, Zahra mousavi, Jinous asgarpanah, Amin Azariun. The Effect of cooking method in Potassium, lead and Cadmium Contents in Commonly Consumed packaged mushroom (Agaricus bisporus) in Iran. International Journal of Farming and Allied Sciences.2013.728-733.
 8. Zahra Mousavi.  Parisa Ziarati. Mahdieh Esmaeli Dehaghi. Mahnaz Qomi. Heavy metals (Lead and Cadmium) in some medicinal herbal products in Iranian market. Iranian J of Toxicology. 2013. 8 (24). 1004-1010.
 9. Sara Samini; Hamed Shafaroodi; Seyed Hamed Shirazi-Beheshtiha; Zahra Mosavi; Morteza Samini. A Direct Comparison of Anti-ulcer Effects of Coenzyme Q10 and Vitamin C on Indomethacin-induced Gastric Ulcer in Rat: A Controlled Experimental Study. Journal of Cardio –Thoracic Medicine, 2013. 34-40.
 10. Zahra Mousavi, Parisa Ziarati and Azita Shariatdoost.  Determination and Safety Assessment of Lead and Cadmium in Eye Shadows Purchased in Local Market in Tehran. Environmental & Analytical Toxicology. 2013. 6 (3). 3-7.

 1. Ali Almasirad, Zahra Mousavi, Mohammad Tajik, Mohammad Javad Assarzadeh and Abbas Shafiee. Synthesis, analgesic and anti-inflammatory activities of new methyl-imidazolyl-1,3,4-oxadiazoles and 1,2,4-triazoles. Daru Journal of Pharmaceutical Sciences. 2014. 435-442.
 2. Nahid Nosrati, Majid Hassanpour-Ezzati, Sayyed Zahra Mousavi, Mohamad safi Rahmanifar, Shiva Rezagholiyan. Comparison of MnO2 nanoparticles and microparticles distribution in CNS and muscle and effect on acute pain threshold in rats. Nanomed. J., 2014. 1 (2).  181-191.
 3. Elahe Sattarinezhad, Hamed Shafaroodi, Kiandokht Sheikhnouri, Zahra Mousavi, Leila Moezi. The effects of coenzyme Q10 on seizures in mice: The involvement of nitric oxide. Epilepsy & Behavior. 2014.  37, 36–42.
 4. Shirin Andayesh, Mohammad Rasoul Hadiani, Shahram Shoeibi, Zahra Mousavi. Evaluation of Heavy Metals Concentrations in Iranian Foodstuffs: Canned Tuna Fish. " Food Additives & Contaminants: Part B just-accepted (2014).
 5. Kimia Eghbali; Zahra Mousavi; Parisa Ziarati Determination of Heavy Metals in Tattoo Ink. BIOSCIENCES BIOTECHNOLOGY RESEARCH ASIA; August 2014; Vol. 11(2), 941-946
 6. Emami, Azadeh Rastegar, HosseinAmirahmadi, Maryam Shoeibi, Shahram Mousavi, Zahra. Multiresidue Analysis of Pesticides in Pistachio Using Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC/MS). Iranian Journal of Toxicology (2015) Volume 8.27.
 7. Yazdi, F., Minai-Tehrani, D*., Jahngirvand, M., Almasirad, A., Mousavi, Z., Masoud, M., & Mollasalehi, H. Functional and structural changes of human erythrocyte catalase induced by cimetidine: proposed model of binding. Molecular and cellular biochemistry, (2015), 1-6.
 8. Pashapour, sanaz – Mousavi, Zahra – Ziarati, Parisa– Ebrahim Najafabadi, Karim. Comparison of the Level of Cadmium and Lead between the Cigarette Filters of Different Iranian and non-Iranian Brands. Iranian Journal of Toxicology 2015 Volume 9 (29),
 9. N Naderi, E Shafieirad, D Lakpour, A Rahimi, Z Mousavi, Interaction between Cannabinoid Compounds and Capsazepine in Protection against Acute Pentylenetetrazole-induced Seizure in Mice. Iranian Journal of Pharmaceutical Research 2015 14, 115-120
 10. Elahe Rangriz, Parvaneh Najafizadeh, Jinous asgarpanah, Zahra Mousavi. Anti-nociceptive and Anti-inflammatory Effect of Glaucium Vitellinum Methanolic Extract in Male Mice. (Jundishapur J of Natural Pharmaceutical Products: JJNPP, 2016 )
 11. Zahra Mousavi, Atieh sadat hosaini, Jinous asgarpanah, Parvaneh Najafizadeh. Antinociceptive and Anti-inflammatory Effects of Methanolic Extract of Nepeta depauperata Benth in Male Mice. (Jundishapur J of Natural Pharmaceutical Products: JJNPP 2016 ).
 12. Azadeh Nasiri, Shahram Shoeibi, Zahra Mousavi, Maryam Amirahmadi, Farzad Kobarfard. A multiresidue GC-MS method for determination of 12 pesticides in cucumber. IJPR 2016; 15(4), 809-16.
 13. Z Mousavi, M Hassanpourezatti, P Najafizadeh, S Rezagholian, et al., Effects of Subcutaneous Injection MnO2 Micro-and Nanoparticles on Blood Glucose Level and Lipid Profile in Rat. Iranian Journal of Medical Sciences 2016. 41 (6), 518
 14. Homa Azizian, Zahra Mousavi, Hamidreza Faraji, Mohammad Tajik, Kowsar Bagherzadeh, Peyman Bayat, Abbas Shafiee, Ali Almasirad; " Arylhydrazone derivatives of naproxen as new analgesic andanti-inflammatory agents: Design, synthesis and molecular docking studies" Journal of Molecular Graphics and Modelling. 2016;67;  127–136
 15. Fatemeh Shokri, Parisa Ziarati and Zahra Mousavi. Removal of Selected Heavy Metals from Pharmaceutical Effluent by  Aloe Vera L. Biomedical & Pharmacology Journal. 2016, Vol. 9(2), 705-713
 16. Fatemeh Mehrarad, Parisa Ziarati, Zahra Mousavi. Removing Heavy Metals from Pharmaceutical Effluent by Pelargonium Grandiflorum Biomedical & Pharmacology Journal. 2016. Vol. 9(1), 151-161
 17. H. Sam-Daliri, Z. Mousavi, N. Naderi, J. Asgarpanah. Chemical composition and analgesic activity of the essential oil of Mentha mozaffarianii jamzad leaves Bulgarian Chemical Communications. 2016 Volume 48, Number 4 (pp. 641 – 645,
 18. Mohammad Hadi Foroughi, Maryam Akhgari, farzaneh Jokar, Zahra Mousavi. Identification of undeclared active pharmaceutical ingredients in counterfeit herbal medicines used as opioid substitution therapy. Australian Journal of Forensic Sciences. 2017
 19. Anahita Pourzare, Parisa Ziarati, Zahra Mousavi, Ali Reza Faraji. Removing Cadmium and Nickel Contents in Basil Cultivated in Pharmaceutical Effluent by chamomile (Matricaria chamomilla L.) Tea Residue.  J Sci Discov, 2017, 1:1.
 20. Azadeh Emami , Zahra Mousavi, Vahid Ramezani , Shahram Shoeibi , Hossein Rastegar , MaryamAmirahmadi, Iman Emami.  Residue Levels and Risk Assessment of Pesticides in Pistachio Nuts in Iran. Iranian Journal of Toxicology 2017, 11(2)
 21. Saeid Abbasi-Maleki, Zahra Mousavi. Hydroethanolic extract of Carthamus tinctorius induces antidepressant-like effects: modulation by dopaminergic and serotonergic systems in tail suspension test in mice Iran J Basic Med Sci, 2017. 20:1063-1073.
 22. Tannaz Bovand, Hossein Vatanpour, Zahra Mousavi. The protective effect of granulocyte colony stimulating factor (gcsf) on phenobarbital toxicity in mouse fetus. Acta Medica Mediterranea, 2017 33: 1351
 23. Marzieh Norouzi, Zahra Mousavi and Hamed Shafaroodi. Aripiprazole Prolongs Morphine Antinociception Effect and Disrupts Acute Morphine Tolerance Biomed Pharmacol J. 2017, 10(3)
 24. Darabian, Z. Mosavi, J. Asgarpanah, A. Bakhtiarian. In vivo analgesic and anti-inflammatory effects of the essential oil from Artemisia sieberi fruit Research Journal of Pharmacognosy. 2017. 4(4); 7-15
 25. Parisa Ziarati, Zahra Mousavi, Sanaz Pashapour. Analysis of Heavy Metals in Cigarette Tobacco J Med Discov. 2017 2(1):jmd16006; doi:10.24262/jmd.2.1.16006
 26. Fereshteh Ramezanloo, Parvaneh Najafizadeh, Tahereh Naji, Gholamreza Amin, Zahra Mousavi, Gelareh Vahabzadeh.  The Effect of Hydroalcoholic Extract of Leaves of Vitex on the Gestation Indices of Male Rats. Journal of Pharmaceutical and Health Sciences. 2017, 5(1), 61-69
 27. Maryam Beshkani, Nasim Assar, Parvaneh Najafizadeh, Zahra Mousavi. Sex differences in tolerance to morphine antinociception in intra-nucleus accumbens administration in rat. Iranian journal of pharmacology & therapeutics,  2017 (August);15:1-7.
 28. Mahsa Mashak shahabadi, Seyyedeh Zahra Mousavi, Seyyedeh Elaheh Mousavi and Majid Hassanpour Ezzati.   Crocin Affects Passive Avoidance Memory Following Formaldehyde-Induced Neurotoxicity in a Rat Model.  Advanced Journal of Toxicology:Current Research; 2017, 1 (1) (August);15:1-7.
 29. Zahra Farzinpour, Zahra Mousavi, Saeideh Karimi-Haghighi, Abbas Haghparast, Antagonism of the D1- and D2-like dopamine receptors in the nucleus accumbens attenuates forced swim stress- and morphine priming-induced reinstatement of extinguished rats Behavioural Brain Research 341 (2018) 16–25
 30. Marjan Sahafzadeh, Saeideh Karimi-Haghighi, Zahra Mousavi, Abbas Haghparast; " Role of the orexin receptors within the nucleus accumbens in the drug priming-induced reinstatement of morphine seeking in the food deprived rats" Brain Research Bulletin 137 (2018) 217–224
 31. Dorsa Daneshbakhsh; Jinous Asgarpanah; Parvaneh Najafizadeh; Tayebeh Rastegar; Zahra Mousavi, "Safety Assessment of Mentha mozaffarianii Essential Oil: Acute and Repeated Toxicity Studies "  Iran J Med Sci, 2018, 14 (Supplement): 115-120
 32. Akram Ghasemi Dastjerdi , Maryam Akhgari b,  Artin Kamali , Zahra Mousavi- Principal component analysis of synthetic adulterants in herbal supplements advertised as weight loss drugs-Complementary Therapies in Clinical Practice 31 (2018) 236-241

 1. Niosha Saberi , Maryam Akhgari , Leila Bahmanabadi , Elham Bazmi , Zahra Mousavi Determination of synthetic pharmaceutical adulterants in herbal weight gain supplements sold in herb shops, Tehran, Iran. Journal, DARU Journal of Pharmaceutical Sciences, 2018, 26:117–127.https://doi.org/10.1007/s40199-018-0216-2
 2. Mahya Najjari, Gholamhassan Vaezi, Vida Hojati, Zahra Mousavi, Azam Bakhtiarian & Vahid Nikoui.  Involvement of IL-1β and IL-6 in antiarrhythmic properties of atorvastatin in ouabain-induced arrhythmia in rats. IMMUNOPHARMACOLOGY AND IMMUNOTOXICOLOGY, 2018-https://doi.org/10.1080/08923973.2018.1440592
 3. Nahid Ghebleh Zadeh, Gholamhassan Vaezi, Azam Bakhtiarian, Zahra Mousavi, Abdolhossein Shiravi & Vahid Nikoui. The potassium channel blocker, dalfampridine diminishes ouabain-induced arrhythmia in isolated rat atria. Archives of Physiology and Biochemistry; 2018
 4. Marziyeh Pandpazir, Amir Kiani, Sajad Fakhri, Zahra Mousavi Effect and Skin Toxicity of Aqueous Extract of Dorema ammoniacum Gum in Experimental Animals. Research Journal of Pharmacognosy (RJP) 5(4), 2018: 1-8      
 5. Sanaz Pashapour, Zahra Mousavi, Shahram Shoeibi. Sports supplements and Anabolic Androgenic Steroids. Journal of Pharmaceutical and Health Sciences 2018;6(1), 39-45.
 6. Seyed Pouyan Pishva, Seyyedeh Elaheh Mousavi , Zahra Mousavi , Mahmoud Reza Jaafari , Ahmad Reza Dehpour , Seyed Mahdi Rezayat Sorkhabadi. The effect of berberine nanomicelles on hepatic cirrhosis in bile duct-ligated rats. Nanomed. J. 5(4): 199-209, Atumn 2018
 7. Bolandpayeh M, Hassanpour-Ezzati M, and Mousavi Z, Effects of Enoxaparin Emulsion on Dimethylbenzanthracene-induced Breast Cancer in Female Rats. Research in Molecular Medicine (RMM) Volume 5, Issue no. 4, DOI 10.18502/rmm.v5i4.3062
 8. Somayyeh Nouri, Zahra Mousavi, Soheil Azizi, Babak Bagheri, and Ramin Ataee Evaluation of Relationship Between Single-Nucleotide Polymorphism in TNF-Gene Promoter and Susceptibility to Atherosclerosis in Fatemeh Zahra Hospital, Research in Molecular Medicine (RMM) Volume 6, Issue no. 1, DOI 10.18502/2

 1. Maryam Akhgari, Bahman Haj mohammadi, Farzaneh Jokar, Zahra Mousavi. Determining the Effective Substance of Prevalent Super Slim Weight Loss Capsule. Asia Pac J Med Toxicol 2018; 7: 100-6.

 1. Farzad Rahmani, Parvaneh Najafizadeh, Zahra Mousavi, Tayebeh Rastegar, Elmira Barzegar-The protective effect of quercetin against hepatotoxicity induced by doxorubicin in male rats-Iranian J Pharmacol Ther. 2018 (February);16:1-8.

 1. Maedeh Yaghoubi, Zahra Mousavi, Tayebeh Rastegar, Gholamreza Amin- Safety Assessment of Arctium lappa L. Fruit Extract in Female Wistar Rats: Acute and Repeated Oral Toxicity Studies- Research Journal of Pharmacognosy (RJP) 6(2), 2019: 39-48- DOI: 10.22127/rjp.2019.84317.

 1. Marjan Bastani, Zahra Mousavi, Jinous Asgarpanah, Nasim Assar, Parvaneh Najafizadeh-  Biochemical and Histopathological Evidence for Beneficial Effects of Pelargonium graveolens Essential Oil on the Rat Model of Inflammatory Bowel Disease - Research Journal of Pharmacognosy (RJP) 6(2), 2019: 77-84 -DOI: 10.22127/rjp.2019.84329    

Conference presentations

    Date

Title Abstract

Congress Title

1999

Three scorpion venoms; Anderoctonus, Odontobuthus, and Buthotus effects on neuromuscular transmission in vitro.

14th Iranian Congress of phisiology and pharmacology. Tehran, Iran.

Vatanpour, H.,

Mousavi, Z.,

Akbari, A.,

Mohammadi, A.A.

1999

Effects of three Iranian Scorpion venoms on stricted muscles.

5th Asia-pacific congress on animal, plant and microbiol toxins (IST). Pattaya, Thailand.

Vatanpour, H.,

Mousavi, Z.,

Hosseini-nasab, Z

Kashani, N.

2001

Examination of black Widow spider (BWS) venom on transmitter release.

14th European symposium on Animal, Plant and Microbial Toxins. Stockholm, Sweden.

Vatanpour, H.,

Mousavi, Z.

Mohammad-Hosseini, M.,

2005

Effect of gonadal steroids on development of morphine tolerance in rats.

11th World Congress on Pain (IASP), Sydney, Australia.

Mousavi, Z.,

 Shafaghi, B.,

 Jorjani, M.,

2007

Study of Diclofenac effects on neuromuscular transmission by in vivo and in vitro methods.

18th Iranian Congress of phisiology and pharmacology. Mashhad, Iran

Vatanpour, H.,

 Jalali A.,

Hoshdar Tehrani H., Hooshi S., Mahdavi F., Mousavi, Z., Tanbakosazan F.

2007

Sex differences on the development of tolerance to morphine analgesia and glutamate level in the nucleus accumbens of rats: A microdialysis study,

18th Iranian Congress of phisiology and pharmacology. Mashhad, Iran.

Mousavi, Z.,

 Shafaghi, B.,

Kobarfard.F.,

Jorjani, M.

2009

Sex differences and role of gonadal hormones on the development of tolerance to morphine antinociception on formalin test in rats

19th Iranian Congress of phisiology and pharmacology. Tehran, Iran

Mousavi, Z.,

Shafaghi, B.,

Kobarfard.F.,

Jorjani, M.

1392

Food Additives Toxicity

سمپوزیوم تخصصی سیستم های غذایی پایدار

Dorna Mahmoudi,

Nasim Assar,

Seyed Zahra Mousavi

1392

بررسی اثرات سایتوتوکسیک 4-هیدروکسی ایزولوسین بر رده سلول  سرطانی HepG2

سمپوزیوم تخصصی سیستم های غذایی پایدار

محمدرضاحائری،

سیده زهراموسوی،

محمد خازنی،

معصومه بابایی

1393

بررسی اندازه گیری میزان افلاتوکسین M1 در نمونه پودر آب پنیر با روش الیزا

22کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

هدا نورصالحی-

منان حاجی محمودی- سیده زهراموسوی

16, 17 May 2012

OCIMUM BASILICUM HYDROALCOHOLIC EXTRACT ATTENUATE MORPHINE WITHDRAWAL SIGNS IN MALE MICE

National Congress on Medicinal Plants ;

Kish Island

Saeid Abbasi Maleki, Saeeyde Zahra Mosavi, Farid Abbasi Maleki

2010

Evaluation of medication errors in preparation and administration of intravenous drugs in teaching hospital of Tehran (Taleghani), Iran : An observational

12 th Iranian pharmaceutical sciences congress

Samaneh Zare-Toranposhti Mohammad Abbasinazari, Zahra Mousavi,

Hajfathali A

2011

Identification and purification of coagulation factor from Iranian Vipera Lebetina snake venom

The first regional congress on venomous animals and toxin

Rezaee, H.,

Zare A.,

Mousavi, Z.,

Rabiea H.

2011

Isolation and purification of anticoagulant factor from Iranian Vipera Lebetina snake venom

The first regional congress on venomous animals and toxin

Rezaee, H.,

 Zare A., Mousavi, Z., Rabiea H., Amrollahi, E.

2011

Synthesis, Analgesic and antiinflamatory activity of new methyl imidazol1,3,4oxadiazoles and 1,2,4 triazoles

1st national seminar on the role of medical basic sciences on health promotion

Almasirad A,

Mousavi Z.,

Assarzadeh, MJ,

 Shafiee, A

2011

A multiresidue GC/MS method for determination of 11 pesticides in cucamber

11th Iranian congress of Toxicology. Mashhad, Iran.

Mousavi,Z.

Amirahmadi, M

Naseeri, A

2011

Determination of heavy metals (lead-cadmium) in some popular medicinal herbal products in Iranian markets

11th Iranian congress of Toxicology. Mashhad, Iran.

Esmaili M,

Ziarati P,

Qomi M,

Mousavi Z

2012

New insights into the role of pioglitazone in murine sepsis model by cecal ligation and puncture: the role of nitrergicsystem and TNF-α

Research in Pharmaceutical sciences (RPS)

Hassanipour M.,

Raufi-nejad, K., Hassanpour,S.,

Mousavi Z

Moezi, L.,

Shafaroodi, H.

2012

Effects of coenzyme Q10 and vitamin C on the indumethacin-induced gastric ulcer in rat: A controlled experimental study

Research in Pharmaceutical sciences (RPS)

Samini, S.,

Shafaroodi, H.

Mousavi Z

Shirazi, S.,

2012

HEAVY METALS (LEAD AND CADMIUM) IN MEDICINAL HERBAL TABLETS IN IRAN

National Congress on Medicinal Plants,  Kish Island

Seyed Zahra Mousavi, Mahdieh Esmaeli,

Parisa Ziarati,

Mahnaz Qomi

2013

A validated method for simultaneous analysis of pesticides in pistachio using Gas chromatography- Mass Spectrometry (GC/MS)

National food safety specializes congress

Mousavi,Z.

Amirahmadi, M

Rastegar H.,

Emami, A.

2013

Investigation on contamination of heavy metals in mushroom(Agaricus bisporu)

National food safety specializes congress

Asgarpanah, J.,

Mousavi Z ,

Rabizadeh, H.,

Ziarati P.

2013

Heavy metal (Lead & Cadmium) risk assessment in eye shadows purchased in local market in Tehran

2nd national seminar on the role of medical basic sciences on health promotion

Parisa Ziarati , shariatdoost Azita,

Zahra Mousavi

1391

بررسی سمیت نانوذرات بر سیستم عصبی

سمپوزیوم تخصصی ایمنی نانو مواد در انسان و محیط زیست

هایده کیهان

سیده زهرا موسوی

2013

Protective activity of monomethyl fumarate on aflatoxin B1 induced hepatotoxicity in mice

12th Iranian congress of Toxicology. Sari, Iran.

Sabzevari O,

Sadeh M,

Hosseini A,

Minaee B,

Mousavi Z

2013

Contamination of Lead and Cadmium in Eye Shadows Purchased in Tehran Market

12th Iranian congress of Toxicology. Sari, Iran.

Ziarati P ,

Shariatdoost A,

Mousavi Z

2013

Comparison of biodistribution and bioclearance of MnO2 micro and nanoparticles from brain, spinal cord and muscle tissue of rats after acute subcutaneous injection

12th Iranian congress of Toxicology. Sari, Iran.

Nosrati Hassanpourezatti M,

Mousavi Z,

Rhamanifar MS, Rezagolian Z

2013

Component analysis of Crystal (methamphetamine) samples by GC-MS in Iran

12th Iranian congress of Toxicology. Sari, Iran.

Akhgari M,

Mousavi Z,

Jokar F,

Shekari A

2013

Detection of pharmaceutical active ingredients in obesity capsules, Superslim

12th Iranian congress of Toxicology. Sari, Iran.

Akhgari M,

Haj Mohammadi B,

Jokar F,

Mousavi Z

2013

Contamination of Heavy Metals in Mushroom (Agaricus bisporus) in Tehran Market

12th Iranian congress of Toxicology. Sari, Iran.

Ziarati P,

Rabizadeh H,

Mousavi Z,

Asgarpanah J

2013

Risk Assessment Study of Dietary Chronic Exposure to Pesticide Residues in Cucumber to the General Population in Tehran-Iran

12th Iranian congress of Toxicology. Sari, Iran.

Nasiri A,Mousavi Z, Amirahmadi M, Kobarfard F,

Shoeibi Sh,Ziarati P

2013

Monitoring of twelve pesticides residue in some of Iranians domestic pistachio

12th Iranian congress of Toxicology. Sari, Iran.

Emami A,

Rastegar H ,

Amirahmadi M,

Shoeibi Sh, Ostadgholami M, Mousavi Z

2013

Measurement of tissue level of manganese and kidney and liver function blood test of rats following chronic subcutaneous injection of MnO2 nano and microparticles

12th Iranian congress of Toxicology. Sari, Iran.

Rezagholian Sh, Hassanpour-ezatti M, Mousavi SZ,

Rhamanifar M,

Nosrati N

2014

Effect of SB-334867 orexin-1 receptor antagonist microinjected into

the nucleus accumbens on morphine sensitization by conditioned place

preference paradigm in rat

2nd Basic and Clinical Neuroscience Congress 2013

Nasim Assar,

Dorna Mahmoudi,

Seyede Zahra Mousavi, Abbas Haghparast

2014

Effects of Orexine-1 receptors antagonist within the nucleus accumbens

in the sensitization to morphine by conditioned place preference rat

2nd Basic and Clinical Neuroscience Congress 2013

Nasim Assar,

Dorna Mahmoudi,

Seyede Zahra Mousavi, Abbas Haghparast

2014

Effects of Insulin replacement on maintenance of morphine rewarding

properties in Streptozotocin-induced diabetic rats

2nd Basic and Clinical Neuroscience Congress 2013

Atieh Chizari,

Rezvan Hassanpour , Razieh Samandari,

Zahra Mousavi ,

Abbas Haghparast

2014

Role of Orexin-1 receptors in the ventral tegmental area on the

sensitization to morphine in rats

2nd Basic and Clinical Neuroscience Congress 2013

Dorna Mahmoudi, NasimAsar, Seyedeh Zahra Mousavi, Abbas Haghparast

2014

Effects of Insulin replacement on the acquisition of morphine-induced

conditioned place preference in Streptozotocin-induced diabetic rats

2nd Basic and Clinical Neuroscience Congress 2013

Rezvan Hassanpour, Atieh Chizari,

Razieh Samandari,

Zahra Mousavi ,

Abbas Haghparast

2013

A validated method for simultanaeous Analysis of Pesticides in pistachio Using Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC/MS)

کنگره ملی پژوهشگران و نخبگان ایمنی غذا

Mousavi, Z

Amirahmadi M

Rastegar H

Emami A

2013

Determination of heavy metals; Mercury, Arsenic, cadmium and lead in different type  of canned tuna fish in tehran

Research in Pharmaceutical sciences (RPS)

13th Iranian Pharmaceutical sciences congress

Shirin Andayesh, Mohammad Rasoul Hadiani  Zahra Mousavi Shahram Shoeibi

2014

Study of Heavy Metals Content (lead and cadmium) in Different Cigarette Brands in Iran via

8 th international congress on Addiction science

Sanaz Pashapour,

Seyyed Zahra Mousavi,  Parisa Ziarati, Karim Ebrahim Najafabadi

2014

مطالعه تاثیر مهارکنندگی داروی سایمتدین بر آنزیم کاتالاز اریتروسیت انسان

کنگره ملی دانشجویی علوم زیستی

Yazdi F

Minaee D

Mousavi, Z

2014

Antinociceptive effect of methanolic extract of Glaucium  vitellinum in male mice

2nd Basic and Clinical Neuroscience Congress 2013

Elahe Rangriz,

Zahra mousavi

Parvaneh Najafizadeh,

Jinous asgarpanah

2014

تغییرات دما بر اتصال داروی سایمتدین به کاتالاز اریتروسیت در انسان

همایش ملی علوم زیستی

فاطمه یزدی-محبوبه جهانگیرود-داریوش مینایی تهرانی- سیده زهراموسوی

2016

Aripiprazole Prolongs Morphine Antinociception

Effect and Disrupts Acute Morphine Tolerance

First International Conference on Medicine, Public Health and Biological Sciences

MARZIEH NOROUZI , ZAHRA MOUSAVI and HAMED SHAFAROODI

2016

Sex differences in tolerance to morphine antinociception in intra-nucleus accumbens administration in rat

First International Conference on Medicine, Public Health and Biological Sciences

Maryam Beshkani,

Nasim Assar,

Parvaneh Najafizadeh,

Zahra Mousavi

2016

Anti-inflammatory effects of Tanacetum Balsamita essential oil on carageenan-induced Paw Edema in rats

First International Conference on Medicine, Public Health and Biological Sciences

Maryam Sharif,Parvaneh Najafizadeh,  Jinous Asgarpanah, Zahra Mousavi

2016

anti-nociceptive and anti-inflammatory activity of essential oil of pycnocycla bashagardiana mozaff fruit in animal models

First International Conference on Medicine, Public Health and Biological Sciences

Fatemeh Jahandar,

Jinous Asgarpanah, Parvaneh Najafizadeh,  Zahra Mousavi

2016

The Effect of Hydroalcoholic

Extract of Leaves of Vitex on the

Gestation Indices of Male Rats

First International Conference on Medicine, Public Health and Biological Sciences

Fereshteh Ramezanloo, Parvaneh Najafizadeh, Tahereh Naji, Gholamreza Amin,

Zahra Mousavi,

Gelareh Vahabzadeh

2018

Effect of Aripiprazole on dependence

and morphine withdrawal syndrome

in male mice 

mice

12th Annual international addiction sciences congress 

Fatemeh Ghiasi,  HAMED SHAFAROODI

Zahra Mousavi,

عضویت در انجمن ها و مراکز تحقیقاتی  

  • Iranian Society of physiology & pharmacology 
  • Iranian Society of Toxicology
  • Iranian Society of Pharmaceutical Scientists.

طرح های تحقیقاتی پایان یافته اخیر  :

  • سنتز و بررسی اثر ضددرد و ضدالتهاب مشتقات جدید ایمیدازولیل اکسادیازول و تریازول
  • بررسی برهم کنش سیستم کانابیوئیدی و وانیلوئیدی در مدل تشنج تزریق وریدی پنتیلن تترازول در موش
  • بررسی اثر تجویز داخل نخاعی دوزهای کم پالمیتوئیل اتانول آمید و AM251 در تست درد فرمالین و میزان

بیان اینترلوکین 1 در نخاع موش صحرایی

 1. بررسی اثر ضددرد و ضدالتهاب اسانس سرشاخه های هواییPycnocycla bashagardiana Mozaff1397  

راهنمایی پایان نامه ها

 1. بررسی اثر ضد التهابی عصاره‌ء گل اذین ماده‌ نخل ایرانی (داز) Nannorhops Ritchieana در مدل حیوانی1397
 1. بررسی اثر ضد التهابی ماده موثره روبیادین در مدل التهاب حاد و تاثیر آن بر سطح TNF a1397
 1. بررسی اثر ضد التهابی ماده موثره روبیادین در مدل التهاب مزمن و تاثیر آن بر سطح IL-1
 1. فورمولاسیون ژل واژینال سیلدنافیل و ارزیابی خصوصیات برون تن و درون تن آن در موش صحرایی ماده1397
 1. بررسی هیستوپاتولوژی فرکشن های مختلف عصاره گیاه Morus nigra در روند بهبود زخم معده تجربی در موش صحرایی1397
 1. اعتبارسنجی روش و اندازه گیری کافئین موجود در نوشیدنی های موجود در بازار ایران بوسیله کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا 1397
 1. بررسی تماس شغلی با گرد و غبار چوب و اثر بر سلامتی سیستم تنفسی در یک کارخانه چوب در تهران1397
 1. بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن انزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین و اقدام به خودکشی در جمعیت ایرانی1397
 1. سنتز نانوذرات هیدروکسید دولایه مغناطیسی و بررسی کارایی ان در حذف یون های سرب و کادمیم از محیط آبی1397
 1. بررسی اندازه گیری و حذف فلز سرب و کادمیم توسط نانولوله های چنددیواره کربنی مغناطیسی عامل دار شده با گوانیدین استیک-اسید طیف سنجی جذب اتمی شعله در نمونه های آب 1397
 1. بررسی اثر ضدافسردگی اسانس مورد در ازمون شنای اجباری و ازمون معلق ماندن دم در موش سوری نر1397
 1. استخراج و تجزیه متادون و ترامادول در نمونه های مایع زجاجیه با استفاده از روش DLLME بعنوان روش اماده سازی و تشخیص تاییدی به روش HPLC 1397
 1. مقابسه اثرات پیموزاید و الانزپین بر تغییرات فراساختاری اندامک های سلولی و هیستولوژی بافت کبد و انزیم های کبدی در ماهی گورامی سه خال 1397
 1. مقابسه اثرات پیموزاید و الانزپین بر تغییرات فراساختاری اندامک های سلولی اووسیت ها و هورمون های اندوکرینی و انزیم اروماتاز در ماهی گورامی سه خال 1397
 1. بررسی مقدار آهن 2 در محلول تزریقی ایرون ساکارز به روش ترکیبی پلاروگرافی و جذب اتمی1397
 1. بررسی تاثیر نانومیسل های حاوی بربرین و اثر ان بر سیروز کبدی القا شده با مدل بستن مجاری صفراوی1397
 1. بررسی اثرات تیتانیوم موجود در مواد دندانپزشکی بر مسیرهای سیگنال سلول های فیبروبلاست بافت لثه 1397
 1. بررسی اثرات ضددردی مشتقات جدید سنتز شده تیازولیدینون در موش سوری نر1397
 1. بررسی اثرات ضدالتهابی مشتقات جدید سنتز شده فتالیمید در موش صحرایی نر1397
 1. بررسی اثر دارو اریپیپرازول بر روند وابستگی و علائم سندرم محرومیت از مورفین در موش سوری نر1397
 1. بررسی اثرات ضددردی مشتقات جدید سنتز شده فتالیمید در موش صحرایی نر1397
 1. تهیه و ارزیابی برون تن کامپوزیت های نانوسلول برای دارورسانی طولانی مدت داخل وریدی پردنیزولون1397
 1. بررسی اثرات بتا پینن بر درد نروپاتیک ناشی از بستن عصب سیاتیک در رت1397
 1. بررسی اثرات سم زدایی قلبی کبدی در بیماران تالاسمی با درمان دارویی دفرازیروکس1397
 1. بررسی کارایی کربن فعال مغناطیسی شده با کلریدفریک در حذف انتی بیوتیک سفوتاکسیم سدیم از فاضلاب های بیمارستانی1397
 1. بررسی فاکتورهای پیش آگهی دهنده در مسمومیت حاد با فسفیدآلومینیم1397
 1. بررسی تاثیر تزریق داخل بطن مغزی کاپسازپین و سلکوکسیب در میزان سایتوکاین التهابی اینترلوکین 1-بتا و فاکتور نکروز کننده تومور نوع آلفا در نخاع رت متعاقب ایجاد مدل درد ناشی از تزریق فرمالین1396
 1. بررسی اثر ضدالتهابی پاروکستین در مدل کولیت ایجاد شده با استیک اسید در موش صحرایی1396
 1. بررسی میزان باقیمانده سموم ارگانوفسفره در نمونه های چای جمع اوری شده از بازار تهران 1395-1396 توسط گاز کروماتوگرافی طیف سنجی جرمی1396
 1. بررسی میزان باقیمانده سموم ارگانوکلره در نمونه های چای جمع اوری شده از بازار تهران 1395-1396 توسط گاز کروماتوگرافی طیف سنجی جرمی1396
 1. بررسی اثر ضدالتهابی اس-سیتالوپرام در مدل کولیت1396
 1. بررسی سمیت خوراکی حاد و مزمن عصاره اتانلی میوه گیاه بابا ادم در موش صحرایی ماده1396
 1. طراحی ساخت و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی میکرونیدل پلیمری سوماتروپین و ارزیابی تست حساسیت پوستی در خرگوش1396
 1. بررسی اثرات ضدالتهابی و سمیت پوستی صمغ گیاه وشا1396
 1. بررسی اثرات مهاری مشتقات جدید سنتز شده فتالیمید بر روی آنزیم سیکلواکسیژناز 1 و 2: تست غربالگری برون تنی1396
 1. بررسی اثرات مهاری مشتقات جدید سنتز شده ایزوایندول بر روی آنزیم سیکلواکسیژناز 1 و2    1396
 1. بررسی اثر محافظتی عصاره آبی ریشه زرشک وحشی بر سمیت قلبی ناشی از دوکسوروبیسین 1396
 1. بررسی اثر ضددرد و ضدالتهاب روغن دانه های مریم گلی جنوبی 1396
 1. بررسی اثر ضدافسردگی عصاره هیدروالکلی عناب در ازمون شنای اجباری و ازمون معلق ماندن دم در موش سوری نر1396
 1. نقش گیرنده های ارکسینی در ناحیه دنتیت جایروس شکنج هیپوکمپ بر اثر ضددردی ناشی از تحریک شیمیایی هیپوتالاموس جانبی در مدل درد حیوانی التهابی مزمن1396
 1. شناسایی مواد دارویی موجود در انواع فراورده های گیاهی لاغری در عطاری های استان گیلان1396
 1. اثر محافظتی عصاره هیدروالکلی گیاه تارتاری پرگل در سمیت کبدی ناشی از تجویز دوکسوروبیسین در موش صحرایی1396
 1. بررسی اثر ضد درد و ضد التهاب اسانس گیاه A.sieberi در موش سوری 1396
 1. شناسایی مواد دارویی موجود در انواع فراورده های گیاهی لاغری در عطاری های استان کرمانشاه1396
 1. بهینه سازی و معتبرسازی روش تجزیه همزمان 40 نوع آفت کش به روش گازکروموتوگرافی جرمی در سیب1396
 1. مقایسه اثر ویتامین دی با ان استیل سیستءین بر بیومارکرهای استرس اکسیداتیو هیپوکامپ موش صحرایی نر در مسمومیت تحت حاد با پاراگوات1396
 1. بررسی مرگ های مرتبط با مسمومیت دارویی در اجساد ارجاعی به اداره کل پزشکی قانونی استان قم طی سالهای 92-94   1396
 1. مقایسه روش استخراج کچرز با روش های متداول در پزشکی قانونی جهت شناسایی متادون در نمومنه های اجساد با دستگاه کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی 1396
 1. شناسایی و تعیین مقدار مواد موثره دارویی در فراورده های گیاهی افزاینده وزن موجود در عطاری های سطح شهر تهران1396
 1. ارزیابی اثر پیشگیری کننده هم افزایی جنستئین و عصاره هیدروالکلی گل درخت گردو بر سمیت کلیوی ناشی از سیس پلاتین در موش سوری 1396
 1. بررسی قدرت بیوجذب گل گیاه بابونه در کاهش غلظت کادمیم و نیکل پساب آزمایشگاههای سم شناسی واحد علوم دارویی1396
 1. بررسی اثرات ضددرد و ضدالتهابی کراتین در موش صحرایی نر1396
 1. بررسی اثربخشی فکسوفنادین در مدل کولیت القاشده با استیک اسید در موش صحرایی نر با روش ماکروسکوپیک و هیستوپاتولوژیک1395
 1. بررسی اثرضدالتهاب فکسوفنادین در مدل کولیت القاشده با استیک اسید در موش صحرایی نر از طریق اندازه گیری فعالیت میلوپراکسیداز و وپراکسیددسموتاز1395
 1. بررسی اثرضدالتهاب اسانس شاهسپرم در مدل کولیت ایجاد شده با استیک اسید در موش صحرایی1395
 1. بررسی تاثیر تزریق داخل بطنی کانابیدیول و سلکوکسیب در میزان سایتوکاین های التهابی اینترلوکین 1-بتا و فاکتور نکروز کننده تومور نوع آلفا در نخاع رت متعاقب ایجاد مدل درد ناشی از تزریق فرمالین1395
 1. بررسی اثر ضددردی اریپیپرازل در مدل درد tail flickدر موش سوری نر1395
 1. بررسی اثر ضددردی و ضدالتهابی اسانس گیاه شاهسپرم در مدل تست صفحه داغ و کاراژینان در موش سوری و موش صحرایی نر1395

 1. بررسی اثر ضدالتهابی و ضددردی اسانس میوه pycnocycla Bashagaria بر موش سوری و موش صحرایی1395
 1. بررسی سمیت حاد و تحت مزمن خوراکی اسانس گیاه منتا مظفریانی در دو گونه موش های سوری و صحرایی در دو جنس نر و ماده 1395
 1. کاهش آلودگی زیست محیطی دورریزهای فلزی(سرب-مس)آزمایشگاه سم شناسی واحد علوم دارویی با استفاده از قدرت گیاه پالایی آلوئه ورا با دستگاه جذب اتمی
 1. کاهش آلودگی زیست محیطی دورریزهای فلزی(سرب-مس)آزمایشگاه سم شناسی واحد علوم دارویی با استفاده از قدرت گیاه پالایی شمعدانی گل درشت با دستگاه جذب اتمی1395
 1. بررسی اثرات ضددرد مشتقات جدید سنتزشده 2اریل 4-تیازولیدینون در مدل آزمون فرمالین در موش سوری نر1395
 1. بررسی تفاوت جنسی در در روند تحمل به اثرات ضددردی مورفین در تزریق داخل هسته اکومبنس مورفین در موش صحرایی1395
 1. بررسی اثر حفاظتی اولئوگام رزین وشا در مدل کولیت ایجاد شده با استیک اسید 4% در موش صحرایی نر1395
 1. بررسی اثر ضدالتهابی گیاه به لیمو بر روی مدل کولیت ایجاد شده با استیک اسید در موش صحرایی1395
 1. بررسی فعالیت انتی هیپوکسی عصاره متانولی اندام هوایی ماشک معمولی1395
 1. اثر درمان حاد و مزمن با رزیگلیتازون بر نروپاتی حاد و مزمن ناشی از پکلی تکسول در موش سوری1395
 1. بررسی اثر عصاره اتانلی زنجبیل بر سرعت هدایت عصبی در موش سوری دیابتیک1395
 1. بررسی اثر عصاره اتانلی زنجبیل بر سرعت هدایت عصبی در مدل تجربی درد مزمن در موش سوری1395
 1. اثر درمان با کروسین برحافظه اجتنابی غیرفعال بدنبال مسمومیت عصبی ناشی از فرمالین در موش صحرایی: دخالت سیستم نیتریک اکسایدارژیک1395
 1. آنالیز بیوانفورماتیکی پپتیدهای انتی میکروبیال بدست آمده از توالی یابی RNAغده زهر عقرب ایرانی همیسکورپیوس لپتوریس1395
 1. بررسی نقش گیرنده های ارکسین نوع 1 هسته اکومبنس در بازگشت به مصرف مورفین القا شده توسط محرومیت غذایی در موش صحرایی1395
 1. بررسی محافظت کبدی عصاره هیدروالکلی گیاه نمدار در موش سوری مواجه شده با سمیت حادناشی از تتراکلریدکربن1395
 1. بررسی اثر تجویز خوراکی عصاره های مختلف برگ استویا بر مسمومیت کبدی-عصبی ناشی از استامینوفن در موش1395
 1. بررسی نقش گیرنده های دوپامینی هسته اکومبنس در بازگشت به مصرف مورفین در موش صحرایی طی القا استرس فیزیکی1395
 1. اثر محافظت کننده شیمیایی تجویز جلدی انوکساپرین بر سرطان پستان توسط دی متیل بنزانتراسن در موش صحرایی1395
 1. بررسی اثرات دو مشتق جدید هیدرازون بر روی سلول های سرطانی پستان کولون و کبد1395
 1. بررسی فیتوشیمیایی اسانس گیاه Helichrysum artemisioides با روش GC-MS1395
 1. بررسی اثر ضدافسردگی اسانس برگ بو در مدل های حیوانی افسردگی در موش سوری نر1395
 1. مقایسه بیهوشی مصرف ترام اسانس نعناع فلفلی-کتامین با دیازپام کتامین در موش صحرایی نر1395
 1. بررسی شاخص های ایمنی برنج های وارداتی و تولید داخل طی دهه گذشته و ارزیابی ان بر سلانت جامعه با توجه به میزان مصرف1395
 1. بررسی میزان شیوع نسبی مسمومیت با دیگوکسین در سالهای 90-94 و تعیین علت مسمومیت در بیمارستان فیروزگر تهران1395
 1. هویت یابی بیوانفورماتیکی توالی های بدست امده از توالی ژن های فعال نوروتوکسین های موثر...1395
 1. بررسی اثر ضد التهابی مشتقات جدید سنتز شده  2اریل 4-تیازولیدینون در موش سوری نر1394/11/28
 1. بررسی اثر پیشگیری کننده از التهاب اسانس شمعدانی عطری بر مدل تجربی القا کولیت توسط استیک اسید در موش صحرایی نر11/1394
 1. اثر پیش درمانی با آسپرین بر تغییرات سطح آنتی اکسیدان های هیپوکمپ درد نروپاتیک و حافظه اجتنابی موش های رت بدنبال مسمومیت عصبی با سیس پلاتین28/11/1394
 1. تعیین اثر محافظتی کوئرستین در سمیت کبدی ناشی از تجویز دوکسوروبیسین در موش صحرایی1394
 1. بررسی اثر محافظتی فاکتور رشد کلنی گرانولوسیت بر عوارض سمیت فنوباربیتال در بافت جنین موش سوری10/11/1394

  تالیفات :

دارو و سموم موثر بر کلیه (در دست چاپ-انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی)