آزمایشگاه های دانشکده

تعداد بازدید:۴۴۸

آزمایشگاه های گروه شیمی داروئی

آزمایشگاه های گروه فارماسیوتیکس

آزمایشگاه های گروه داروسازی بالینی

آزمایشگاه های گروه فارماکوگنوزی 

آزمایشگاه های گروه سم شناسی و داروشناسی

حیوانخانه