داروخانه های آموزشی دانشکده

تعداد بازدید:۹۱۷

مدیر داروخانه ها :جناب آقای دکتر سید علی سبحانیان 

داروخانه شماره 1

داروخانه شماره 2

داروخانه شماره 3 

داروخانه بیمارستان بوعلی 

داروخانه بیمارستان امیرالمومنین 

داروخانه بیمارستان فرهیختگان 

داروخانه بیمارستان جواهری