ریاست

تعداد بازدید:۲۲۸۵۹

دکتر زهرا جعفری آذر

دانشیار گروه فارماسیوتیکس دانشکده داروسازی

 واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد اسلامی

سرپرست دانشکده داروسازی و علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

ایمیل: jafariazar.z@iaups.ac.ir

 

 1. تحصیلات:
 • Ph. D فارماسیوتیکس دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1382.
 • دکترای عمومی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1370.

2. سوابق اجرایی:

 • عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی، 1371.
 • مدیر آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی، 1375-1377.
 • معاون آموزشی-دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی، 1377-1386.
 • مدیر گروه فارماسیوتیکس واحد علوم دارویی، 1380-1389.
 • رییس دانشکده علوم و فناوری های نوین واحدعلوم دارویی، 1389-1392.
 • عضوشورای عالی برنامه ریزی گروه پزشکی دانشگاه آزاداسلامی، 1385-1387.
 • رئیس دانشکده شیمی داروئی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی، 1392-1393.
 • رئیس مرکز تحقیقات سیستم های نوین دارورسانی 1393.
 • رئیس دانشکده داروسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی از اسفند 1394.

3. فعالیتهای پژوهشی:

 • شرکت در همایش های واحد علوم دارویی (ارائه مقاله و داور) سال های 1385، 1387، 1389، 1391.
 • شرکت در سمینار دانشجویان دانشکده های داروسازی ایران (ارائه مقاله و داور) 1395-1380 (لیست مقالات به پیوست است) .
 • ارائه مقاله در کنگره FIP پرتغال (2010)
 • ارائه 2 مقاله در سومین سمینار بین المللی سامانه های نوین دارو رسانی (1386)
 • ارائه 2 مقاله در سومین سمینار بین المللی داروسازی ترکیه (2014)
 • ارائه مقاله در چهارمین همایش نانو فناوری درکشاورزی (1396)
 • راهنمایی بیش از 100 رساله دکتری عمومی داروسازی دز زمینه فرمولاسیون ، ساخت و کنترل سیستم های دارو رسانی کلاسیک و نوین (عناوین رساله ها به پیوست است) .
 • مجری طرح پژوهشی فرمولاسیون و ارزیابی برون تن قرص کولونی پردنیزولون
 • مجری طرح پژوهشی فرمولاسیون و ارزیابی خصوصیت فیزیکو-شیمیائی سامانه جامد خوراکی کولونی سلکوکسیب با استفاده از پلیمرهای وابسته به pH
 • مشاوره و فرمولاسیون و Scale up حدود 30 فراورده داروئی برای کارخانه های داروسازی کشور (از جمله کارخانه های جالینوس، روزدارو، مهردارو، مداوا) .
 • ثبت اختراع فرمولاسیون و روش ساخت آدامس دیمن هیدربنات
 • کسب مدال طلای جشنواره بین المللی مخترعین -ژنو
 • کسب عنوان مخترع شایسته تقدیر در دومین جشنواره علوم پزشکی لقمان حکیم

 

4. مقالات انگلیسی

 • Development and in-vitro evaluation of a contraceptive vagino-adhesive propranolol hydrochloride gel-Elahe Tasdighi, Zahra Jafari azar, andseyed Alireza Mortazavi-iranian journal of pharmaceutical research (2012) , 11 (1) : 13-26.

 

 • The efficacy of N-Acetyl Cysteine as an adjuvant therapy in behcets disease, a randomized control study. F. Shahram, Z. Mobedi, M. Akhlaghi, R. Ghafari, F. Hashemian. S. Dahaghin, N. Aryaeian, Z. Jafari Azar, N. Naderi, F. Davatchi. - -articles-rheumatology research center 2008.

 

 

 • Formulation and evaluation of captopril floating matrix tablets based on gas formation. R. Teymouri Rad, S. Mortazavi, Z. Jafari-Azar , African Journal of Pharmaceutics, 2013.

 

 • "formulation and evaluation and in-vitro characterization of sustained release matrix type occular timolol maleast minitablet" S. A. Motazavi, Z. Jafari-Azar, Y. Ghatjahani, IJPR, 2014.

 

 • Formulation and in-vitro evaluation of ocular ciprofloxacin –containing minitablets prepared with different combinations of carbopol 974P and various cellulose Derivatives Seyed A. Mortazavi –Zahra Jafari Azar and Elnaz Damercheli – Iranian journal of pharmaceutical research-2010

 

 

 • "Formulation of theophylline controlled release tablets : in vitro/in vivo and stability studies". M. Rafiee and Z. Jafari- AzarActa Pharm. 48 (1998) 155-166.

 

 • Validation of lal test on some antibiotics : a study on the causes of different inhibitory effects – V. Taghavian Hoseini, R. Asgharian, A. Purasem, A. Montaseri, A. Mortazavi Alireza , Jafari Azar, Scientific Information Database-2011;1 (1) : 31-36.

 

 

 • The clinical investigation of citrullus colocynthis schrad fruit in treatment of type 2 diabetic patients: a randomized double blind placebo controlled study- H. Fallah Hosseini, B. Larijani, H. Fakhrzadeh, F. Darvishzadeh, Z.  Jafarri azar, A. Sheikh Samani, rahmani m-journal of medical plants 2006.

 

 

 • "Rheumatology research center" – Z. Shahram, M. Mobedi, R. Akhlaghi, F. Hafari, S. Hashemian, N. Dehaghanian, Z. Aryaeian, Z.  Jafari-Azar, F. Naderi,  (davatchi- rrc.tums. ac.ir/articles 2008. htm-cached)

 

 

 • Perparation and evaluation of sustained release pellets of Tramadol. Nasim Sadri Alamdari , Zahra Jafari Azar, Jaleh Varshosaz, Solmaz Ghaffari , sanaz Ghaffari and Farzad Kobarfard- African Jornal of Pharmacy and Pharmacology vol. 6(28),pp. 2123-2132,29 July, 2012.

 

 • Evaluation of antibacterial activity of three Iranian medicinal plants. Arash Mahboudi, Mohammad Kamalinejad, Maryam Shalviri, Zahra Karbasi, Zahra jaffari azar and Ramin asgharian- African Jornal of Microbiology Research Vol. 6(9),pp.2048-2052,9 March,2012.

 

 • formulation and In-vitro Evaluation of Tretinoin Microemulsion as a potential Carrier for Dermal Drug Delivery. Seyed Alireza Mortazavi, Sanaz pishrochi and , Zahra Jafari Azar- Iranian journal of Pharmaceutial Reserch (2013), 12 (4): 599-609.

 

 • Preparation and evaluation of osmotic pump systems of soft gelatin capsules, L-oros softcap, of ibuprofen- Solmaz Ghaffari, Mahta Saleh Vesal, Zahra Jafari Azar, and Farzad Kobafard- Internatinal Jornal of Pharmaceutical Reserch and Development (IJPRD), 2012 ;VOL 4 (10): December-2012.

 

 • Formulation And In Vitro Evaluation Of Ketoprofeen Gastric Floating Matrix Tablet Based On Gas Formation- Farnoush Shishehbori, Seyed Alireza Mortazavia, Zahra Jafariazar, Rayehe teymori R- Internatinal Jornal of Appled Biology And Pharmaceutical Technology( IJABPT) Volume-6, Issue-2, April- June-2015.

 

 • Design and Evaluation of Ocular Controlled Delivery  System for Diclofenac Sodium- Zahra Jafariazar, Nasim Jamalinia, Fatemeh Ghorbani-Bidkorbeh and Seyed Alireza Mortazavi- Iranian Journal of Pharmaceutical Research (2015),14 (Supplement): 23-31.

 

 • Investigate the Effect Extracts On The Green Synthesis of Silver Nanoparticles- Nooshin Amini, Gholamreza Amin, Zahra Jafari azar- Journal of Nanoanalysis September 2017.

 

 • A novel hydrogel-thickened microemulsion of dapsone for acne treatment: development,characterization, physicochemical stability and ex vivo permeation studies- Lida Beheshti- maal, Hamed Shafaroodi, Zahra Jafari Azar, Minoo Afshar- Marmara Pharmaceutical Journal (accepted)

 

 

5. مقالات فارسی

 • تاثیر سلولز باکتریایی سیپروفلوکساسینه یدروکلراید بر روی باکتری استافیلوکوکوس ارئوس در محیط برون تن-پدرام آریا پناه-مرتضی ستاری-زهرا جعفری آذر-آدنیس پور محمدی مجاوری- مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک، سال 13 شماره4 (شماره پیاپی53) ،زمستان 1389 ، 1-7

 

 • توانایی سلولز باکتریایی حاصل از استو باکتر گزیلینوم در جذب و رهایش تتراسایکلین هیدرو کلراید-آدنیسپور محمدی جاوید،مرتضی ستاری، زهرا جعفری آذر، علیرضا غفاری، پدرام آریا پناه-مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک،سال 13 (شماره پیاپی56) ،مرداد و شهریور 1390،26-20

 

 • بررسی هندوانه ابوجهل [Citrullus colocynthis (L.) Schrad] برکاهش قند خون در بیماران دیابتی نوع دوم: کارآزمایی بالینی دوسو -کور فلاح حسینی حسن، حشمت رامین، اردشیرلاریجانی محمد باقر، فخر زاده حسین، جعفری آذر زهرا، درویش زاده فرزانه، رحمانی مظاهر، شیخ سامانی امیر هوشنگ -  مجله علمی پژوهشی گیاهان دارویی زمستان 1384 دوره 5، شماره ویژه نامه دیابت ص 35-31.
 • معتبرسازی تست LAL بر روی تعدادی از آنتی بیوتیک ها با رویکرد به بررسی علل اختلاف اثر مهار کنندگی آنها. تقویان حسینی سیده وصال، اصغر رامین ، امینیان مریم، عبدالله پورعاصم، منتصری علی، مرتضوی سید علیرضا، جعفری آذر زهرا- فصلنامه علوم دارویی و سلامت: زمستان 1389، دوره 1، شماره 1: 40-31

 

 

6. طرح های پژوهشی

 • بررسی تاثیر پلی مرهای وابسته به زمان و pH بر رهش داروی پردنیزولون از سامانۀ جامد در محیط کولونی
 • فرمولاسیون‌‌و ارزیابی سیستم دارورسانی کولونی وابسته به زمان Celecoxi
 • تهیه ریز قرص های چشمی آهسته رهش ماتریکسی تیمولول مالئات
 • فرمولاسیون و ارزیابی برون تن میکرو امولسیون ترتینوئین