ریاست دانشکده

تعداد بازدید:۲۶۸۸۷

     دکتر زهرا جعفری آذر  

ایمیل: jafariazar.z@iaups.ac.ir

 1. تحصیلات:
 • Ph. D فارماسیوتیکس دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1382.
 • دکترای عمومی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1370.

2. سوابق اجرایی:

 • عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی، 1371.
 • مدیر آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی، 1375-1377.
 • معاون آموزشی-دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی، 1377-1386.
 • مدیر گروه فارماسیوتیکس واحد علوم دارویی، 1380-1389.
 • رییس دانشکده علوم و فناوری های نوین واحدعلوم دارویی، 1389-1392.
 • عضوشورای عالی برنامه ریزی گروه پزشکی دانشگاه آزاداسلامی، 1385-1387.
 • رئیس دانشکده شیمی داروئی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی، 1392-1393.
 • رئیس مرکز تحقیقات سیستم های نوین دارورسانی 1393.
 • رئیس دانشکده داروسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی از اسفند 1394.

3. فعالیتهای پژوهشی:

 • شرکت در همایش های واحد علوم دارویی (ارائه مقاله و داور) سال های 1385، 1387، 1389، 1391.
 • شرکت در سمینار دانشجویان دانشکده های داروسازی ایران (ارائه مقاله و داور) 1395-1380 (لیست مقالات به پیوست است) .
 • ارائه مقاله در کنگره FIP پرتغال (2010)
 • ارائه 2 مقاله در سومین سمینار بین المللی سامانه های نوین دارو رسانی (1386)
 • ارائه 2 مقاله در سومین سمینار بین المللی داروسازی ترکیه (2014)
 • ارائه مقاله در چهارمین همایش نانو فناوری درکشاورزی (1396)
 • راهنمایی بیش از 100 رساله دکتری عمومی داروسازی دز زمینه فرمولاسیون ، ساخت و کنترل سیستم های دارو رسانی کلاسیک و نوین (عناوین رساله ها به پیوست است) .
 • مجری طرح پژوهشی فرمولاسیون و ارزیابی برون تن قرص کولونی پردنیزولون
 • مجری طرح پژوهشی فرمولاسیون و ارزیابی خصوصیت فیزیکو-شیمیائی سامانه جامد خوراکی کولونی سلکوکسیب با استفاده از پلیمرهای وابسته به pH
 • مشاوره و فرمولاسیون و Scale up حدود 30 فراورده داروئی برای کارخانه های داروسازی کشور (از جمله کارخانه های جالینوس، روزدارو، مهردارو، مداوا) .
 • ثبت اختراع فرمولاسیون و روش ساخت آدامس دیمن هیدربنات
 • ثبت اختراع قرص موثر بر اسپاسم های گوارشی با منشا عصبی از میوه گیاه انیسون (pimpinella anisum L)
 • کسب مدال طلای جشنواره بین المللی مخترعین -ژنو
 • کسب عنوان مخترع شایسته تقدیر در دومین جشنواره علوم پزشکی لقمان حکیم

4. مقالات انگلیسی

 • Development and in-vitro evaluation of a contraceptive vagino-adhesive propranolol hydrochloride gel-Elahe Tasdighi, Zahra Jafari azar, andseyed Alireza Mortazavi-iranian journal of pharmaceutical research (2012) , 11 (1) : 13-26.

 • The efficacy of N-Acetyl Cysteine as an adjuvant therapy in behcets disease, a randomized control study. F. Shahram, Z. Mobedi, M. Akhlaghi, R. Ghafari, F. Hashemian. S. Dahaghin, N. Aryaeian, Z. Jafari Azar, N. Naderi, F. Davatchi. - -articles-rheumatology research center 2008.

 • Formulation and evaluation of captopril floating matrix tablets based on gas formation. R. Teymouri Rad, S. Mortazavi, Z. Jafari-Azar , African Journal of Pharmaceutics, 2013.

 • "formulation and evaluation and in-vitro characterization of sustained release matrix type occular timolol maleast minitablet" S. A. Motazavi, Z. Jafari-Azar, Y. Ghatjahani, IJPR, 2014.

 • Formulation and in-vitro evaluation of ocular ciprofloxacin –containing minitablets prepared with different combinations of carbopol 974P and various cellulose Derivatives Seyed A. Mortazavi –Zahra Jafari Azar and Elnaz Damercheli – Iranian journal of pharmaceutical research-2010

 • "Formulation of theophylline controlled release tablets : in vitro/in vivo and stability studies". M. Rafiee and Z. Jafari- AzarActa Pharm. 48 (1998) 155-166.

 • Validation of lal test on some antibiotics : a study on the causes of different inhibitory effects – V. Taghavian Hoseini, R. Asgharian, A. Purasem, A. Montaseri, A. Mortazavi Alireza , Jafari Azar, Scientific Information Database-2011;1 (1) : 31-36.

 • The clinical investigation of citrullus colocynthis schrad fruit in treatment of type 2 diabetic patients: a randomized double blind placebo controlled study- H. Fallah Hosseini, B. Larijani, H. Fakhrzadeh, F. Darvishzadeh, Z.  Jafarri azar, A. Sheikh Samani, rahmani m-journal of medical plants 2006.

 • "Rheumatology research center" – Z. Shahram, M. Mobedi, R. Akhlaghi, F. Hafari, S. Hashemian, N. Dehaghanian, Z. Aryaeian, Z.  Jafari-Azar, F. Naderi,  (davatchi- rrc.tums. ac.ir/articles 2008. htm-cached)

 • Perparation and evaluation of sustained release pellets of Tramadol. Nasim Sadri Alamdari , Zahra Jafari Azar, Jaleh Varshosaz, Solmaz Ghaffari , sanaz Ghaffari and Farzad Kobarfard- African Jornal of Pharmacy and Pharmacology vol. 6(28),pp. 2123-2132,29 July, 2012.

 • Evaluation of antibacterial activity of three Iranian medicinal plants. Arash Mahboudi, Mohammad Kamalinejad, Maryam Shalviri, Zahra Karbasi, Zahra jaffari azar and Ramin asgharian- African Jornal of Microbiology Research Vol. 6(9),pp.2048-2052,9 March,2012.

 • formulation and In-vitro Evaluation of Tretinoin Microemulsion as a potential Carrier for Dermal Drug Delivery. Seyed Alireza Mortazavi, Sanaz pishrochi and , Zahra Jafari Azar- Iranian journal of Pharmaceutial Reserch (2013), 12 (4): 599-609.

 • Preparation and evaluation of osmotic pump systems of soft gelatin capsules, L-oros softcap, of ibuprofen- Solmaz Ghaffari, Mahta Saleh Vesal, Zahra Jafari Azar, and Farzad Kobafard- Internatinal Jornal of Pharmaceutical Reserch and Development (IJPRD), 2012 ;VOL 4 (10): December-2012.

 • Formulation And In Vitro Evaluation Of Ketoprofeen Gastric Floating Matrix Tablet Based On Gas Formation- Farnoush Shishehbori, Seyed Alireza Mortazavia, Zahra Jafariazar, Rayehe teymori R- Internatinal Jornal of Appled Biology And Pharmaceutical Technology( IJABPT) Volume-6, Issue-2, April- June-2015.

 • Design and Evaluation of Ocular Controlled Delivery  System for Diclofenac Sodium- Zahra Jafariazar, Nasim Jamalinia, Fatemeh Ghorbani-Bidkorbeh and Seyed Alireza Mortazavi- Iranian Journal of Pharmaceutical Research (2015),14 (Supplement): 23-31.

 • Investigate of the Effect Extracts On The Green Synthesis of Silver Nanoparticles- Nooshin Amini, Gholamreza Amin, Zahra Jafari azar- Journal of Nanoanalysis September 2017.

 • A novel hydrogel-thickened microemulsion of dapsone for acne treatment: development,characterization, physicochemical stability and ex vivo permeation studies- Lida Beheshti- maal, Hamed Shafaroodi, Zahra Jafari Azar, Minoo Afshar- Marmara Pharmaceutical Journal 2018

5. مقالات فارسی

 • تاثیر سلولز باکتریایی سیپروفلوکساسینه یدروکلراید بر روی باکتری استافیلوکوکوس ارئوس در محیط برون تن-پدرام آریا پناه-مرتضی ستاری-زهرا جعفری آذر-آدنیس پور محمدی مجاوری- مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک، سال 13 شماره4 (شماره پیاپی53) ،زمستان 1389 ، 1-7

 • توانایی سلولز باکتریایی حاصل از استو باکتر گزیلینوم در جذب و رهایش تتراسایکلین هیدرو کلراید-آدنیسپور محمدی جاوید،مرتضی ستاری، زهرا جعفری آذر، علیرضا غفاری، پدرام آریا پناه-مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک،سال 13 (شماره پیاپی56) ،مرداد و شهریور 1390،26-20

 • بررسی هندوانه ابوجهل [Citrullus colocynthis (L.) Schrad] برکاهش قند خون در بیماران دیابتی نوع دوم: کارآزمایی بالینی دوسو -کور فلاح حسینی حسن، حشمت رامین، اردشیرلاریجانی محمد باقر، فخر زاده حسین، جعفری آذر زهرا، درویش زاده فرزانه، رحمانی مظاهر، شیخ سامانی امیر هوشنگمجله علمی پژوهشی گیاهان دارویی زمستان 1384 دوره 5، شماره ویژه نامه دیابت ص 35-31.
 • معتبرسازی تست LAL بر روی تعدادی از آنتی بیوتیک ها با رویکرد به بررسی علل اختلاف اثر مهار کنندگی آنها. تقویان حسینی سیده وصال، اصغر رامین ، امینیان مریم، عبدالله پورعاصم، منتصری علی، مرتضوی سید علیرضا، جعفری آذر زهرا- فصلنامه علوم دارویی و سلامت: زمستان 1389، دوره 1، شماره 1: 40-31
 • فرمولاسیون و بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی فیلم بازشونده در دهان آلپرازولام- زهرا جعفری آذر، دکتر             سید کاظم سجادی ، دکتر نیلوفر چمنی، دکتر مینو افشار- مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی: دوره 29، شماره 2، تابستان 98، ص 1274-117

6. طرح های پژوهشی

 • بررسی تاثیر پلی مرهای وابسته به زمان و pH بر رهش داروی پردنیزولون از سامانۀ جامد در محیط کولونی
 • فرمولاسیون‌‌و ارزیابی سیستم دارورسانی کولونی وابسته به زمان Celecoxi
 • تهیه ریز قرص های چشمی آهسته رهش ماتریکسی تیمولول مالئات
 • فرمولاسیون و ارزیابی برون تن میکرو امولسیون ترتینوئین