ګروه های آموزشی

تعداد بازدید:۱۹۲۴۹

1-گروه فارماسیوتیکس به مدیریت جناب آقای دکتر علیرضا دبیرسیاقی  

2-گروه فارماکولوژی و گروه سم شناسی  به مدیریت سرکار خانم دکتر سیده زهرا موسوی

3-گروه فارماکوگنوزی به مدیریت جناب آقای دکتر سعید محمدی معتمد

4 -گروه شیمی دارویی به مدیریت جناب آقای دکتر علی الماسی راد

5-گروه داروسازی بالینی به مدیریت جناب آقای دکتر مهدی رجبی

6- گروه علوم پایه  به مدیریت سرکار خانم دکتر طاهره ناجی زاده

7-گروه نظارت بر امور دارویی به مدیریت سرکار خانم دکتر مینو افشار

8-گروه اقتصاد  دارو MBAبه مدیریت دکتر سید محمد هاشمی نژاد