امور پایان نامه

فرمهای دفاع دانشکده داروسازی

فرم شماره 1- نمونه صفحه روی جلد پایان نامه

فرم شماره 2- منشور اخلاق پژوهش

نمونه فرم شماره _3_ – تعهد اصالت پایان نامه یا رساله

نمونه فرم شماره _4_ – صورتجلسه دفاع از پایان نامه

نمونه فرم شماره _5_ – صفحه عنوان به زبان فارسی

نمونه فرم شماره _6_ – سپاسگزاری

نمونه فرم شماره _7_ – تقدیم به

نمونه فرم شماره _8_ – فهرست نمودارها

نمونه فرم شماره _9_ – چکیده فارسی

نمونه فرم شماره _10_ – چکیده انگیسی

نمونه فرم شماره _11_ - طرح روی جلد انگلیسی

رسید تحویل پایان نامه دکتری عمومی/کارشناسی ارشد 

راهنمای تدوین و نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله های دکتری حرفه ای ،تخصصی و بالینی

بخشنامه 

شیوه نامه ثبت پیشنهاد موضوع و دفاع از پایان نامه /رساله های دانشجویی حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

فرم نمره مقاله 

فرم معرفی به آزمایشگاه (شماره 1)

فرم معرفی به آزمایشگاه (شماره 2)

فرمهای ساها

فرم بعد از دفاع 

فرم جهت ثبت پروپوزال و اخذ کدپژوهشی 

فرم خام پروپزال

تفاهم نامه پژوهشی با استادان راهنمای خارج از دانشگاه آزاد اسلامی

شیوه نامه برگزاری جلسات دفاع 

فرم درخواست ماده مخدر

تعداد بازدید:۱۴۷۲۶