امور پایان نامه

تعداد بازدید:۵۵۶۸۹

فرمهای دفاع دانشکده داروسازی

نمونه فرم شماره _3_ – تعهد اصالت پایان نامه یا رساله

نمونه فرم شماره _4_ – صورتجلسه دفاع از پایان نامه

نمونه فرم شماره _5_ – صفحه عنوان به زبان فارسی

نمونه فرم شماره _6_ – سپاسگزاری

نمونه فرم شماره _7_ – تقدیم به

نمونه فرم شماره _8_ – فهرست نمودارها

نمونه فرم شماره _9_ – چکیده فارسی

نمونه فرم شماره _10_ – چکیده انگیسی

نمونه فرم شماره _11_ - طرح روی جلد انگلیسی

رسید تحویل پایان نامه دکتری عمومی/کارشناسی ارشد 

راهنمای تدوین و نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله های دکتری حرفه ای ،تخصصی و بالینی

بخشنامه 

شیوه نامه ثبت پیشنهاد موضوع و دفاع از پایان نامه /رساله های دانشجویی حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

فرم نمره مقاله 

فرمهای آزمایشگاه 

فرم بعد از دفاع 

فرم جهت ثبت پروپوزال و اخذ کدپژوهشی 

فرم خام پروپزال

تفاهم نامه پژوهشی با استادان راهنمای خارج از دانشگاه آزاد اسلامی

شیوه نامه برگزاری جلسات دفاع 

فرم درخواست ماده مخدر