اساتید

تعداد بازدید:۴۳۵۶

اساتید دانشکده داروسازی و علوم دارویی 

1- آقای دکتر علی الماسی راد 

2-آقای دکتر رامین اصغریان

3- آقای اصغر داوود 

4- آقای دکتر مجید عنابی 

5- آقای دکتر فرشاد هاشمیان

6-آقای دکتر مهدی رجبی

7- آقای دکتر  رادمنش

8- آقای دکتر غلامرضا امین

9- آقای دکتر محمد حسین صالحی سورمقی

10- آقای دکتر سعید محمدی معتمد

11- آقای دکتر سعید اکبرزاده 

12- آقای دکتر محمد حسین عبدالغفاری

13- آقای دکتر سید مهدی رضایت

14- آقای دکتر زرین دست

15- آقای دکتر دبیرسیاقی

16- آقای دکتر علی سبحانیان

17- آقای دکتر  رامین ابریشمی

18- آقای دکتر حسینی دوست

19- خانم دکتر زهرا جعفری آذر

20- خانم دکتر زهرا موسوی

21- خانم دکتر سپیده اربابی بیدگلی

22- خانم دکتر ارکیده دادرس قربان

23- خانم دکتر مهناز قمی

24- خانم دکتر مینو افشار

25- خانم دکتر ژینوس عسگرپناه

26- خانم مهندس پریسا زیارتی

27- خانم دکتر شادی سرهرودی

28- خانم دکتر فاطمه باقری

29- خانم دکتر سولماز غفاری

30- خانم دکتر مریم شیعه مرتضی

31- خانم دکتر مریم جهاندیده

32- آقای دکتر صفاری 

33- خانم دکتر طاهره ناجی 

34- آقای دکتر احمدی آشتیانی

35- آقای دکتر مرتضوی

36- آقای دکتر زند کریمی 

اساتید گروه علوم صنایع غذایی

1- آقای دکتر مصطفی سلطانی

2- آقای دکتر یوسف رمضان

3- خانم دکتر سولماز صارم نژاد 

4-خانم دکتر منیره حاتمی

4- خانم دکتر منیره سادات موجانی 

5- خانم دکتر غزل لبیکی