اداره آموزش

تعداد بازدید:۴۹۲۰۲

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

آقای دکتر رامین اصغریان

معاون آموزشی

5-22640051  داخلی 212

خانم دکتر زینوس عسگرپناه

مسئول(EDO)

5-22640051

خانم لیلا دامغانی

کارشناس(EDO)

5-22640051  داخلی 260

خانم هستی عالمی

رئیس آموزش

5-22640051  داخلی 223

خانم بهناز عبدی

مسئول آموزش

5-22640051  داخلی 263

آقای سیدصادق رضایی

کارشناس آموزش رشته داروسازی

5-22640051  داخلی 260

خانم شکوفه قاسمی

کارشناس آموزش رشته داروسازی

5-22640051  داخلی 260

خانم سعیده موسوی

کارشناس آموزش رشته داروسازی

5-22640051  داخلی 260

خانم مینا دوست محمدی

کارشناس آموزش رشته صنایع غذایی

5-22640051  داخلی 274

خانم راحله کرمانی زاده

کارشناس آموزش رشته صنایع غذایی

5-22640051  داخلی 274

آقای مرتضی مسیح

مسئول کلاس ها

5-22640051

خانم الهام رادمنش

مسئول امتحانات

5-22640051  داخلی 279